Disclaimer

LEVERINGS VOORWAARDEN

Artikel 01 algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of aanbiedingen tot verkoop door RAGE KEVERONDERDELEN aangegaan met afnemers/opdrachtgevers. Op afwijkende condities kan slechts een beroep worden gedaan als zij schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 02 Offertes
Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft RAGE KEVERONDERDELEN het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Artikel 03 Overeenkomsten
– Tenzij RAGE KEVERONDERDELEN uiterlijk op de achtste dag na verzending van een orderbevestiging schriftelijk bericht heeft ontvangen dat de inhoud van die bevestiging afwijkt van het overeengekomen, wordt de orderbevestiging behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever/afnemer vermoed in overeenstemming te zijn met hetgeen tussen RAGE KEVERONDERDELEN en de afnemer/opdrachtgever is overeengekomen.
– In folders en publicaties, tekeningen en afbeeldingen vermelde gegevens zijn niet bindend

Artikel 04 Gegevens opdrachtgever
– De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van de opdrachtnemer te stellen.
– Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan.
Indien en voor zover opdrachtgever zulks verzoekt worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan deze geretourneerd.

Artikel 05 prijs
De door RAGE KEVERONDERDELEN vermelde prijzen zijn inclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld. Eventuele vervoerskosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en worden tegen kostprijs aan de afnemer/opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 06 levering
– Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd
– Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan opdrachtgever, door derden te laten verrichten
– Levering van materialen geschiedt vanuit bedrijf RAGE KEVERONDERDELEN tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
– Kosten van een eventuele rembourszending komen voor rekening van de afnemers .
– Indien tijdens de opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van het beroep of bedrijf van opdrachtgever die niet vallen onder de werkzaamheden zoals overeengekomen in de orderbevestiging, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van opdrachtnemer het vermoede ontleend dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht van
opdrachtgever zijn verricht . Deze aantekeningen dienen betrekking te hebben op tussentijdsoverleg van opdrachtgever en opdrachtnemer.
– Indien RAGE KEVERONDERDELEN na het sluiten van de overeenkomst verneemt van omstandigheden, waarbij twijfel rijst,dat de afnemer/opdrachtgever zijn plicht tot betalen van de koopprijs niet zal nakomen, dan is RAGE KEVERONDERDELEN bevoegd levering of uitvoering van werk op te schorten.

Artikel 07 Wijzigingen aangenomen werk
– In geval de opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in het aangenomen werk( d.w.z. het uitvoeren van werkzaamheden tegen een vastgesteld bedrag) dan zal verrekening plaatsvinden. De verrekening voor meerwerk vindt plaats door bijbetaling boven en verrekening van minderwerk door inhouding op het vooraf vastgestelde bedrag
– Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat dit ten gevolge van niet bekende omstandigheden of door overmacht niet uitvoerbaar is , heeft RAGE KEVERONDERDELEN het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk wordt, behalve wanneer de uitvoering ten gevolge van overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Indien als gevolg hiervan wijziging nodig is , zal het bepaalde in lid 1 van toepassing zijn.

Artikel 08 Oplevering
Onder oplevering van aangenomen werk wordt verstaan de feitelijke oplevering aan opdrachtgever. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Indien enige zaak niet tegelijk met het gereedkomen van het gehele order/werk geleverd kan worden, zal levering toch kunnen geschieden.

Artikel 09 Betaling
– Betaling van de koopprijs geschiedt , tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk anders is overeengekomen , bij dagtekening van factuur , met een maximum van 8 dagen.
– De afnemer / opdrachtgever, die niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,is vanwege rechtswege in verzuim zonder dat daartoe enige ingebrekestelling noodzakelijk is.
– Bij betaling na vervaldatum heeft RAGE KEVERONDERDELEN het recht, 1% rente per maand over het openstaande bedrag in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden dan komen de incassokosten voor rekening van de afnemer/opdrachtgever met dien verstande dat de in gebreke zijnde afnemer/opdrachtgever onverminderd eventuele proceskosten ter zake van de incassokosten schuldig is een som gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 25.= euro. Bij openstaande bedragen boven € 2.500.00 geldt de strafregeling methode volgens de tarieven van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 10 Ontbinden
– Indien de afnemer/opdrachtgever niet behoorlijk of tijdig voldoet alsmede in geval van faillissement,surseance van betaling van de afnemer/opdrachtgever dan wel van een stillegging of liquidatie van het bedrijf/persoon, heeft RAGE KEVERONDERDELEN het recht zonder tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten door het afleggen van een schriftelijke verklaring de overeenkomst geheel of deels te ontbinden zonder dat RAGE KEVERONDERDELEN tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht van RAGE KEVERONDERDELEN betaling van een vergoeding van de geleden schade te vorderen.
– Indien RAGE KEVERONDERDELN de afnemer/opdrachtgever heeft verplicht tot het vooruit betalen van een deel van de overeengekomen koopprijs en de afnemer/opdrachtgever niet binnen 8 dagen na het verzoek van RAGE KEVERONDERDELEN om een deel van de koopprijs te voldoen en aldus het verschuldigde bedrag heeft voldaan , dan is RAGE KEVERONDERDELEN gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten of door het afleggen van een schriftelijke verklaring te ontbinden.
– De klant mag met opgaaf van reden zijn goederen retourneren aan RAGE KEVERONDERDELEN mits dit binnen 7 dagen na aankoop vanuit de winkel/webwinkel geschiedt en compleet in de originele verpakking en zonder zichtbare beschadigingen en mits de afnemer/opdrachtgever niet aan de goederen heeft gesleuteld/ geknoeid of enigerwijs anders aan het product heeft gewerkt( het uit elkaar nemen van gereviseerde producten). De consument krijgt in dit geval zijn aankoopbedrag terug zonder de gemaakte verzendkosten!!
– Indien de consument gebruikt maakt van het retourrecht zal terugbetaling van de geleverde producten en/of diensten geschiedde via de ABNAMRO bank.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
– Tot aan de algehele betaling van het door de afnemer/opdrachtgever aan verschuldigde bedrag behoudt RAGE KEVERONDERDELEN zich de eigendom van alle geleverde zaken voor
– Indien en zolang er niet of niet volledig is betaald, is afnemer/opdrachtgever niet gerechtigd de niet betaalde zaken te vervreemde of te bezwaren. Hij is verplicht die zaken aan RAGE KEVERONDERDELEN terug te zenden of ter hand te stellen indien of zodra RAGE KEVERONDERDELEN een schriftelijk verklaring tot ontbinding aflegt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
Indien 2 of meer afnemers/opdrachtgevers tezamen een overeenkomst aangaan met RAGE KEVERONDERDELEN, dan zijn beide (alle) afnemers/opdrachtgevers hoofdelijk verantwoordelijk voor de volledige nakoming van de daaruit tegenover RAGE KEVERONDERDELEN voortvloeiende verplichtingen aansprakelijk.

Artikel 13 Garantie
– Ten aanzien van zaken, die uiteindelijk afkomstig zijn van derden(importeurs/producenten), geldt uitsluitend de garantie overeenkomstig de garantie van de betrokken importeurs/producenten
– Het is verboden om de goederen van RAGE KEVERONDERDELEN te laten uittesten of herstellen door derden, dit kan alleen met schriftelijke toestemming gebeuren met het ondertekenen van een contract door beide partijen. Indien dit gebeurt, dan moet de afnemer/opdrachtgever de testresultaten geheimhouden en mag deze niet publiceren. Wordt dit toch gedaan, dan heeft RAGE KEVERONDERDELEN het recht om een schadevergoeding te eisen van € 75.000.= en rectificatie in het Dagblad of Magazine alsmede Facebook en allerlei VW FORUMS waarin het artikel heeft gestaan of uitgebracht.
– Gebreken , die het gevolg zijn van verkeerd, onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik of onvoldoende onderhoud door de afnemer/opdrachtgever vallen niet onder enigerlei garantie. Indien de afnemer/opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of eigenmachtig reparaties uitvoert of laat uitvoeren zonder schriftelijke toestemming van RAGE KEVERONDERDELEN, vervalt eveneens de garantie, hiermee wordt ook bedoeld het laten testen door derden. Voor de testresultaten kan de afnemer/opdrachtgever RAGE KEVERONDERDELEN niet aansprakelijk stellen noch voor eventuele andere schade voortkomend uit het testen. RAGE KEVERONDERDELEN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele letselschade die aan derden,tijdens testen, zijn aangericht, hier wordt bedoeld product aansprakelijkheid. RAGE KEVERONDERDELEN kan tevens nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bergingskosten, repatriëring van opdrachtgever of zijn voertuig, hotel en
restaurantkosten, gsm rekeningen, schade voortvloeiend uit door opdrachtgever geleverde onderdelen, herstellingen uitgevoerd door een andere werkplaats.
– Indien naar het oordeel van RAGE KEVERONDERDELEN dat het recht tot inspectie van de beweerde gebrekkige zaak of van het beweerde gebrekkige uitgevoerde werk heeft, terecht of tijdig beroep is gedaan op de garantie, worden de geleverde zaken terug genomen en vervangen door deugdelijke exemplaren dan wel wordt een vergoeding betaald, die nimmer hoger is dan het voor die zaken of werkzaamheden betaalde bedrag, zulks ter keuze van RAGE KEVERONDERDELEN.
– Niet nakomen van de betalingsverplichting en voorts van iedere niet nakoming door de afnemer/opdrachtgever van één van zijn verplichtingen ontheft RAGE KEVERONDERDELEN van iedere plicht tot garantie.
– De garantie op afgenomen producten ( origineel gereviseerd ) vervalt na verloop van 3 maanden na levering met uitzondering van gereviseerde motoren , hiervoor geldt een garantietijd van 6 maanden na levering.
– indien U aanspraak wilt maken op garantie dient het motorblok door ons nagekeken te worden op de reden van falen.
– wij raden aan altijd een nieuwe oliekoeler te monteren.
– Indien er na onderzoek blijkt dat er geen defect aan het product is aangetroffen zal deze op kosten van klant retour worden gestuurd eventueel met vermeerdering van onderzoekskosten a € 30.= incl BTW.
– Bij afname van gereviseerde producten van RAGE KEVERONDERDELEN door particulieren , bestemd voor doorverkoop aan derde, vervalt de garantie ( geldt niet voor zakelijke afnemers)
– Zakelijke doorverkoop aan particulieren geldt een garantie termijn van 3 maanden nalevering

Artikel 14 Klachten
De afnemer/opdrachtgever moet de geleverde zaken onmiddellijk na aflevering respectievelijk oplevering keuren. Klachten dienen schriftelijk en voorzien van een toelichting binnen 14 dagen na de factuurdatum bij RAGE KEVERONDERDELEN worden ingediend. Indien het gebrek niet bij voormelde keuring kon of behoefd te worden ontdekt, dan dient afnemer/opdrachtgever in ieder geval zijn klacht indienen binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken

Artikel 15 Overmacht
Indien door overmacht de levering van zaken meer dan twee maanden vertraagd wordt ,dan zijn zowel RAGE KEVERONDERRDELEN als afnemer/opdrachtgever bevoegd de overeenkomst door het afleggen van een schriftelijke verklaring te ontbinden
Van overmacht van de zijde van RAGE KEVERONDERDELEN is sprake indien RAGE KEVERONDERDELEN na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding ervan te voldoen ten gevolge van oorlog , oorlogsgevaar , burgeroorlog, oproer,moles,brand,waterschade,overstroming,werkstaking,bedrijfsbezetting,uitsluiting en uitvoerbelemmering, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in leveringen energie en water, natuurrampen, alles zowel in bedrijf van RAGE KEVERONDERRDELEN als bij derden van wie RAGE KEVERONDERDELEN de zaken of materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken en voor alle overige oorzaken buiten schuld van RAGE KEVERONDERDELEN.

Artikel 16 Toepasselijk recht
Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
Rage- Keveronderdelen